Opšti uslovi o ustupanju pravan na korišćenje poslovnog softvera - „eKompanija“

Predmet opštih uslova

Član 1.

Ovim opštim uslovima (u daljem tekstu: Opšti uslovi) regulišu se sledeća pitanja:
 • pojam i namena Opštih uslova,
 • pojam poslovnog softvera - „eKompanija“ (u daljem tekstu: Softver),
 • prava privrednog društva „KODIT“ d.o.o. Veternik (u daljem tekstu: Ustupilac) u pogledu Softvera,
 • obim ustupanja prava na korišćenje Softvera,
 • ograničenja prava na korišćenje Softvera,
 • tehnički uslovi za rad Softvera,
 • probni period korišćenja Softvera,
 • korišćenje Softvera,
 • veze sa softverima drugih proizvođača,
 • isključenje odgovornosti Ustupioca,
 • tehnička podrška,
 • slanje obaveštenja,
 • prikupljanje i zaštita podataka o ličnosti,
 • raskid ugovora,
 • objavljivanje i stupanje na snagu Opštih uslova,
 • merodavno pravo i rešavanje sporova.

POJAM I NAMENA OPŠTIH USLOVA

Član 2.

Opšti uslovi su izjava volje Ustupioca o uslovima pod kojima Ustupilac ustupa pravo na korišćenje Softvera i pod kojima pruža druge usluge.
Namena Opštih uslova je da budu sastavni deo ugovora o ustupanju prava na korišćenje Softvera, koji se zaključuje u pisanoj formi, kao i da pisanom izjavom volje budu prihvaćeni od strane lica kojem se Softver daje na korišćenje.
Opšti uslovi pod kojima Ustupilac ustupa pravo na korišćenje Softvera istovremeno regulišu i uslove pod kojima Ustupilac pruža tehničku podršku i daje Softver na probno korišćenje.
Ugovorom o ustupanju prava na korišćenje Softvera, pojedina pitanja se mogu urediti drugačije u odnosu na Opšte uslove, u kom slučaju će primenjivati ugovorne odredbe.

POJAM SOFTVERA

Član 3.

Softver je aplikacija koju čine skup karakteristika, koje su podložne izmenama i dopunama, a koja je namenjena da omogući, olakša i unapredi poslovanje privrednih subjekata.
Računarski programi koji čine Softver predstavljaju autorska dela Ustupioca, koje je Ustupilac stvorio u okviru svoje delatnosti.

Član 4.

Softver korisnicima pruža sledeće mogućnosti:
 1. 1.
  rad sa fakturama (kreiranje, brisanje, prijem i slanje faktura),
 2. 2.
  osnovno magacinsko poslovanje (unos robe i usluga, praćenje zaliha, definisanje cenovnika, kreiranje kupaca i dobavljača),
 3. 3.
  prilagođavanje načina korišćenja Softvera spram potreba korisnika

Član 5.

Prilikom izrade Softvera korišćene su sledeće tehnologije i licence: .NET 6, Angular 13, PostgreSQL 13.
Softver može ispravno da funkcioniše samo u određenim operativnim sistemima i to: Windows 7+, Linux i MacOS.
Korišćenje Softvera je moguće isključivo putem internet pretraživača Mozzila Firefox, Edge i Chrome.

PRAVA USTUPIOCA U POGLEDU SOFTVERA

Član 6.

Ustupilac je trajni nosilac svih imovinskih i neimovinskih prava na Softveru, u smislu propisa kojima se regulišu autorska i srodna prava.
Svako neovlašćeno umnožavanje, instaliranje, korišćenje ili zloupotreba Softvera predstavlja krivično delo i osnov za naknadu štete Ustupiocu.
U slučaju neovlašćenog umnožavanja, instaliranja, korišćenja ili zloupotrebe Softvera, Ustupilac ima pravo da korisniku onemogući dalje korišćenje Softvera.
Ustupilac ima pravo da onemogući korisniku korišćenje Softvera i u slučaju da korisnik ne izvršava svoje dospele obaveze prema Ustupiocu, na način i u rokovima predviđenim Opštim uslovima i ugovorom o ustupanju prava na korišćenje Softvera.
Ustupilac može da vrši izmene na Softveru bez saglasnosti korisnika.

OBIM USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SOFTVERA

Član 7.

Ustupilac ustupa pravo na korišćenje izvršne verzije Softvera neisključivo i ograničeno, za ugovoren broj, vrstu i mesto pristupa.
Sticanjem prava na korišćenje Softvera korisnik ne stiče pravo na dobijanje izvornog koda.
Ustupilac može korisniku omogućiti korišćenje Softvera sa jednog ili sa više korisničkih naloga, pri čemu će broj korisničkih naloga biti utvrđen ugovorom o ustupanju prava na korišćenje Softvera.

OGRANIČENJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SOFTVERA

Član 8.

Ustupljeno pravo na korišćenje Softvera korisnik ne može prenositi, odnosno ustupati drugim licima, bez pisane saglasnosti Ustupioca.
Korisnik može Softver koristiti samo za obradu podataka u okviru svog poslovanja, dok za druge namene Softver može da se koristi jedino na osnovu prethodnog pisanog odobrenja Ustupioca.
Bez prethodnog pisanog odobrenja Ustupioca, korisnik ne može vršiti izmene na Softveru, umnožavati Softver, niti davati Softver na korišćenje trećim licima.
Softver se ne sme koristiti za evidenciju i praćenje nelegalnog prometa dobara i usluga, niti se sme upotrebiti na bilo koji drugi način koji je suprotan važećim pozitivnopravnim propisima.

TEHNIČKI USLOVI ZA RAD SOFTVERA

Član 9.

Pre zaključenja ugovora o prenosu prava na korišćenje Softvera, korisnik ima obaveze da:
 1. 1.
  se kod Ustupioca informiše o tehničkim uslovima za rad Softvera,
 2. 2.
  obezbedi korišćenje adekvatnog eksploatacionog okruženja i odgovarajuću računarsku opremu, kao i druge tehničke uslove potrebne za ispravno funkcionisanje Softvera,
 3. 3.
  preduzme druge radnje koje su po prirodi stvari neophodne za nesmetan rad Softvera

Član 10.

Korisnik će u cilju korišćenja Softvera, obezbediti hardversku i softversku opremu koju čine:
 1. 1.
  računar
 2. 2.
  monitor i grafička kartica sa minimalnom rezolucijom 1366x768,
 3. 3.
  mogućnost pristupa internetu,
 4. 4.
  Windows 7+, Linux ili MacOS operativni sistemi,
 5. 5.
  druge komponente koje su neophodne za rad Softvera.

PROBNI PERIOD

Član 11.

Zaključenjem ugovora o prenosu prava na korišćenje Softvera, korisnik stiče pravo da koristi Softver besplatno, za vreme probnog perioda koji traje 30 (trideset) dana.
Za vreme probnog perioda Ustupilac će izvršiti proveru usaglašenosti Softvera sa računarskom opremom, operativnim sistemom, sistemskim softverom i mrežnim resursima korisnika, proveru performansi, kao i zajedničko testiranje glavne funkcionalnosti Softvera po zahtevu i potrebi korisnika.

KORIŠĆENJE SOFTVERA

Član 12.

Korisnik će moći da pristupa Softveru i da koristi Softver prijavom na internet stranici Ustupioca: www.moja.ekompanija.com i unošenjem korisničkog imena i lozinke u označena polja.

Član 13.

U toku korišćenja Softvera, korisnik je dužan da održava tehničke uslove neophodne za ispravno funkcionisanje Softvera.

Član 14.

Ukoliko u toku trajanja ugovora o ustupanju prava na korišćenje Softvera korisnik instalira softver drugog proizvođača koji prouzrokuje nestabilan rad Softvera, ili na neki drugi način, promenom sistemskih parametara na računaru, prouzrokuje slične posledice, Ustupilac neće snositi odgovornost za ispravan rad Softvera, niti za nastupele posledice.

Član 15.

Ako korisnik ima potrebe za proširenjem informacionog sistema, bilo u hardverskom ili u softverskom smislu i ako postoji opasnost da bi proširenjem sistema mogla da bude dovedena u pitanje funkcionalnost Softvera, dužan je da o toj potrebi obavesti Ustupioca radi konsultacija o potencijalnim mogućnostima.
Po prijemu obaveštenja, ovlašćena lica Ustupioca će korisniku dati uputstva o načinu proširenja informacionog sistema.
U slučaju neodgovarajućeg proširenja informacionog sistema od strane korisnika, Ustupilac ne snosi odgovornost za posledice i eventualno nastalu štetu.

Član 16.

Ukoliko proizvođač sistemskog softvera (operativnog sistema, drajvera i sl.) na tržištu plasira ispravke svog softvera, Ustupilac nije obavezan da o tome obavesti korisnika, niti je odgovoran za instalaciju takvih ispravki.
Obezbeđenje ispravne verzije sistemskog softvera (operativnog sistema, drajvera i sl.) predstavlja obavezu korisnika.

VEZE SA SOFTVERIMA DRUGIH PROIZVOĐAČA

Član 17.

Pojedine opcije Softvera omogućavaju vezu sa softverima drugih proizvođača, pa Ustupilac nije odgovoran za rad i ispravno funkcionisanje softvera drugih proizvođača.
Sve promene koje su rezultat promena u softveru drugih proizvođača spadaju u domen odgovornosti drugih proizvođača.
Za slučaj da su promene u softveru drugih proizvođača (sa isporukom nove verzije softvera drugog proizvođača) takvog karaktera da veza između tog softvera i Softvera više nije funkcionalna, Ustupilac ne snosi nikakvu odgovornost za smetnje u radu Softvera.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI USTUPIOCA

Član 18.

Korisnik uzima na korišćenje Softver kao autorsko delo, imajući u vidu sva njegova poznata svojstva i prihvata mogućnost da Softver sadrži skrivene nedostatke.
Ustupilac ne odgovara za bilo kakvu štetu koja eventualno proistekne iz upotrebe, odnosno u vezi sa upotrebom Softvera.

Član 19.

Ustupilac ne snosi odgovornost za rezultate i sadržinu evidencija, izveštaja i obrada dobijenih korišćenjem Softvera.

Član 20.

Ustupilac ne snosi odgovornost za gubitak bilo kakvih podataka sa Softvera, niti za probleme u funkcionisanju računarske opreme, drajvera, komunikacionih programa, mreže, operativnog sistema ili bilo kog drugog uređaja ili programa na računarskoj opremi korisnika.

Član 21.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da korišćenje Softvera može da prouzrokuje štetu, u slučaju:
 1. 1.
  da se Softver koristi na neispravan i neadekvatan način
 2. 2.
  korišćenja Softvera suprotno pozitivnopravnim propisima, ili na osnovu pogrešnog tumačenja pozitivnopravnih propisa,
 3. 3.
  da parametri Softvera nisu podešeni ili su podešeni nepravilno
 4. 4.
  da se Softver koristi na neispravnoj ili pogrešno podešenoj opremi ili na neispravnom i nepodešenom operativnom sistemu i drugim sistemskim programima

Član 22.

U slučaju da korisnik ne obezbedi adekvatne tehničkе uslove za rad Softvera, Ustupilac ne garantuje pravilan rad Softvera.

Član 23.

Ustupilac nije obavezan da vrši:
 1. 1.
  instalaciju, isporuku ili bilo kakvo podešavanje operativnog sistema za rad Softvera,
 2. 2.
  instalaciju softvera drugih proizvođača, u slučaju da Softver ima vezu sa softverom drugih proizvođača,
 3. 3.
  unos početnih podataka, 5
 4. 4.
  prenos podataka iz postojećeg informacionog sistema, u slučaju da korisnik koristi neki drugi informacioni sistem i sl.

Član 24.

Ukoliko se pozitivnopravnim propisima ograniči ili uslovi delatnost Ustupioca u celini ili u pojedinim oblastima (segmentima), Ustupilac ne može garantovati ispunjenje tih uslova, niti može dalje snositi odgovornost za funkcionisanje Softvera u domenu tog ograničenja ili uslovljavanja.

TEHNIČKA PODRŠKA

Član 25.

Ustupilac ustupa korisniku pravo na korišćenje prerada i dorada Softvera, koje Ustupilac, nakon zaključenja ugovora o ustupanju prava na korišćenje softvera, po potrebi proizvede, radi usklađivanja obrada podataka podržanih Softverom sa promenama propisa i radi otklanjanja eventualnih skrivenih nedostataka Softvera.
Ustupilac se obavezuje da preradu Softvera izvrši u što kraćem roku nakon promene propisa, odnosno nakon eventualnog zapažanja skrivenih nedostataka.

Član 26.

Ustupilac će nakon zaključenja ugovora o ustupanju prava na korišćenje Softvera, pružati korisniku usluge tehničke podrške koja je neophodna za korišćenje Softvera i njegovih prerada, kao i za rešavanje problema i kvarova koji se pojave u toku korišćenja Softvera. Pod tehničkom podrškom iz prethodnog stava, podrazumeva se:
 1. 1.
  telefonska podrška (usluge uobičajenog savetovanja radi rešavanja manjih problema u radu Softvera),
 2. 2.
  podrška putem portala tehničke podrške Ustupioca (u slučaju da se problem zbog složenosti ne može rešiti putem telefonske podrške),
 3. 3.
  rešavanje problema u poslovnim prostorijama korisnika (u slučaju da se problem zbog složenosti ne može rešiti drugim vidom podrške).

Član 27.

Ukoliko korisnik detektuje problem u radu Softvera koji nije moguće rešiti putem telefonske podrške, dužan je da bez odlaganja prijavi problem Ustupiocu, putem portala tehničke podrške kojem pristupa kroz Softver, u skladu sa instrukcijama Ustupioca.
Ustupilac je u obavezi da odgovori na prijavu korisnika u roku od 48 (četrdeset osam) časova od momenta primljene prijave, te da najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od momenta slanja odgovora korisniku, reši postojeći problem u radu Softvera.
Ukoliko se postojeći problem zbog svoje složenosti ne može rešiti u roku iz prethodnog stava, Ustupilac će problem rešiti u roku koji se prema redovnom toku stvari može smatrati razumnim rokom za rešavanje te vrste problema.
U slučaju da korisnik ima potrebu za tehničkom podrškom sa dodatnim zahtevima, o tome se može zaključiti poseban ugovor.

Član 28.

Sve vidove tehničke podrške Ustupilac će pružati u toku svog radnog vremena (radnim danima u periodu od 9,00 do 16,00 časova).

Član 29.

Pod obavezama Ustupioca u smislu tehničke podrške, podrazumevaju se i:
 1. 1.
  besplatna obuka kadrova korisnika, u trajanju od jednog časa, pri čemu će svaki naredni započeti sat biti dodatno naplaćen u iznosu od 20,00 (slovima: dvadeset I 00/100) evra + PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan fakturisanja,
 2. 2.
  pružanje saveta i konsultantskih usluga u vezi sa korišćenjem Softvera, u šta ne spadaju stručni saveti i konsultacije o pitanjima iz domena struke za koju se Softver koristi,
 3. 3.
  podešavanje parametara Softvera,
 4. 4.
  obaveštavanje korisnika o korišćenju neadekvatne opreme, ukoliko korisnik koristi takvu opremu,
 5. 5.
  saradnja sa serviserima računarske opreme korisnika, samo ukoliko je to neophodno.

Član 30.

Korisnik se obavezuje da će sarađivati sa ovlašćenim licem Ustupioca prilikom pružanja tehničke podrške, te da će mu detaljno objasniti prirodu problema.

Član 31.

Dodatne obaveze korisnika su:
 1. 1.
  da obezbedi stručne kadrove za korišćenje Softvera,
 2. 2.
  da spreči pristup Softveru licima koja nisu obučena za korišćenje Softvera i licima koja nisu ovlašćena da koriste Softver,
 3. 3.
  da uz detaljan opis, bez odlaganja, prijavi Ustupiocu svaki problem u radu Softvera,
 4. 4.
  da poseduje adekvatan modem, komunikacioni program i pristup internetu, radi pristupa Ustupioca računaru korisnika, u cilju pružanja tehničke podrške,
 5. 5.
  da prilikom korišćenja Softvera isključivo koristi internet pretraživače Mozzila Firefox, Edge i Chrome,
 6. 6.
  da prihvata nove verzije Softvera koje mu Ustupilac isporučuje,
 7. 7.
  da plati ugovorenu naknadu,
 8. 8.
  da obezbedi Ustupiocu pristup Softveru putem odgovarajućeg komunikacijskog programa koji Ustupilac odabere,
 9. 9.
  da po svom izboru odredi stručna lica koja će komunicirati sa Ustupiocem u pogledu korišćenja i održavanja Softvera.

SLANJE OBAVEŠTENJA

Član 32.

Ustupilac će pružati razna obaveštenja korisniku koja su bitna za funkcionisanje i korišćenje Softvera, 7 putem elektronske pošte, portala za tehničku podršku, preporučenom poštom i sl.
Smatra se da je korisnik obavešten ukoliko je Ustupilac obaveštenje poslao na jedan od navedenih načina.

PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 33.

Ustupilac će u cilju realizacije ugovornih prava i obaveza, prikupljati, obrađivati i koristiti podatke o ličnosti korisnika i to:
 1. 1.
  ime i prezime ovlašćenih lica korisnika,
 2. 2.
  e-mail adresu i
 3. 3.
  broj mobilnog telefona. Podaci iz prethodnog stava ovog člana koristiće se samo u sledeće svrhe:
 4. 4.
  za identifikaciju korisnika prilikom registracije i prilikom korišćenja Softvera,
 5. 5.
  za korišćenje dodatnih funkcija u vezi sa korisničkim nalogom (promena lozinke i sl.),
 6. 6.
  za obaveštavanje korisnika u smislu člana 32. Opštih uslova.

Član 34.

Ustupilac prikupljene podatke o ličnosti neće prosleđivati, niti učiniti dostupnim trećim licima.

Član 35.

Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik je saglasan i izričito dozvoljava Ustupiocu da prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika i vrši prenos podataka u druge države, u meri i u svrhu kako je to predviđeno Opštim uslovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim pozitivnopravnim propisima.

RASKID UGOVORA

Član 36.

Svaka ugovorna strana može da raskine ugovor o ustupanju prava na korišćenje Softvera uz poštovanje otkaznog roka od 30 (trideset) dana. Raskid ugovora mora se saopštiti drugoj ugovornoj strani pisanim putem ili putem elektronske pošte. Član 37. Ukoliko korisnik ne bude blagovremeno izvršavao svoje obaveze prema Ustupiocu, odnosno ukoliko zakasni sa plaćanjem dospelih faktura za period od 2 (dva) meseca, ugovor o ustupanju prava na korišćenje Softvera će se smatrati automatski raskinutim.
U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, Ustupilac će korisniku onemogućiti korišćenje Softvera, bez posebnog obaveštavanja korisnika.

OBJAVLJIVANJE I VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Član 38.

Ustupilac će objaviti Opšte uslove na internet stranici www.moja.kompanija.com.
Opšti uslovi će biti dostavljeni korisniku uz ugovor o ustupanju prava na korišćenje Softvera.

Član 39.

Ustupilac je dužan da o izmenama Opštih uslova blagovremeno obaveštava korisnika.

Član 40.

Opšti uslovi počinju da se primenjuju od dana 01.01.2022. godine

MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

Član 41.

Na sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivnopravni propisi Republike Srbije.

Član 42.

U slučaju sudskog spora povodom primene i tumačenja Opštih uslova, za rešavanje spora biće nadležan stvarno nadležni sud u Novom Sadu.
U Novom Sadu, 01.01.2022. godine
USTUPILAC:
KODIT D.O.O. VETERNIK Marko Šimulak, direktor