Istorija izmena

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o verzijama aplikacije i izmenama koje su uključene u svakoj od verzija.

2023

1.58.0 | 28.03.2023

 • Omogućeno kreiranje knjižnih zaduženja/odobrenja za vremenski period
 • Napravljen health-check za SEF
 • Osposobljeni radni nalozi
 • Popravljeno računanje računa van valute na tabeli računa
 • Dodat ukupan iznos u SEF računima za knjižna odobrenja/zaduženja
 • Omogućeno razvezivanje povezanih računa kada sama faktura ne može da se izmeni
 • Ispravljeni filteri za datume
 • Omogućeno kreiranje dokumenta kompenzacije
 • Izmenjena logika za refresh token, da se obnovi pri unosu računa
 • Ispravljeno da se menja status izvoda u OBRAĐENO
 • Dodata podrazumevana konfiguracija za podatke o uplate deviznih računa
 • Proširena forma računa sa odabirom vozila
 • Ispravljeno kreiranje duplikata pri konverziji predračuna u avansni račun
 • Proširana forma slanja računa na SEF sa e-mail kupca
 • Dodato slanje na mail sa linkom do ulaznog računa pri slanju na SEF
 • Napravljena javna stranica za pregled računa
 • Izmenjene dostupne akcije računa u zavisnosti od dostupnosti SEF-a
 • Dodat izvod AIK banke
 • Popravnljen naziv stavke kada se kreira avans sa stopom 0%
 • Dodat aktivan tab na pdv evidencijama

1.57.0 | 14.03.2023

 • Dodati avansni računi na pojedinačne PDV evidencije
 • Ispravljeno vezivanje avansnog računa kada ima više stopa PDV
 • Prikaz priloženih dokumenata na info stranici izlaznog računa
 • Omogućen uvoz deviznih Raiffeisen izvoda
 • Uklonjeno da šifra delatnosti bude obavezno polje
 • Priprema za puštanje mobilne eKompanija aplikacije
 • Dodati podrazumevani filteri na SEF računima
 • Proširen filter na SEF računima sa mogućnošću odabira više od 1 statusa
 • Ispravljeno računanje procenta uplate računa kada je ukupan iznos 0
 • Omogućeno otkazivanje računa sa statusom "Slanje u toku"

1.56.1 | 07.03.2023

 • Izmenjena logika čuvanja relevantnih dokumenata računa
 • Prošireno kreiranje UBL fajla za robne fakture
 • Ispravljeno slanje knjižnih odobrenja/zaduženja na SEF za izvorne fakture
 • Ispravljeno vezivanje uplate/isplate za stranku koja ima početno stanje

1.56.0 | 28.02.2023

 • Mogućnost preuzimanja UBL fajla ulaznih SEF računa
 • Uvoz početnih stanja inostranih klijenata
 • Napravljen registar objekata za informacije isporuke po stranci
 • Ispravljeno selektovanje u tabelama
 • Obrada SEF računa kada je na UBL pogrešan model uplate
 • Ispravljeno kreiranje računa kada je stopa 0%
 • Omogucećno da se pri slanju na SEF odmah menja status računa
 • Ispravljeno da se pri kreiranju fakture od više otpremnica ne pojavljuju duplikati
 • Pri konverziji predračuna u fakturu prepisuju se i podaci na uplatu
 • Ispavljeno da se smer dokumenta šalje na SEF za pojedinačne PDV evidencije

1.55.1 | 21.02.2023

 • Prikaz razloga odbijanja/storniranja računa na info strani računa
 • Generisanje izveštaja lagera sa 0 i minusom
 • Ispravka greške pri kreiranju računa i konvertovane otpremnice u računa
 • Izmena pri kreiranju avansnog računa od predračuna (broj, dodatna polja, izmena stavki)
 • Omogućeno da pri obradi UF sa SEF-a čitamo vezane avansne račune po mb/pib/jbkjs (ECSD-401)
 • Popravljeno preuzimanje više SEF računa kada ne postoji PDF u ekompaniji (ECSD-399)

1.55.0 | 14.02.2023

 • Proširena konverzija otpremnice u fakturu sa informacijama isporuke
 • Uklonjena sekcija za CRF pri slanju avansnog računa na SEF
 • Omogućeno da se odobri prethodno odbijeni SEF račun
 • Dorađen izveštaj za lager
 • Omogućeno da količina stavke ide u - (minus)
 • Proširen PDF računa sa dodatnim podacima i poreskom osnovicom
 • Omogućen uvoz izvoda za ProCredit banku
 • Omogućen filter lagera transakcije po stranci
 • Popravljen status uplate predračuna sa NOV na NEPLAĆEN
 • Omogućena obrada SEF računa kada UBL koji smo dobili nema kompletne podatke
 • Omogućeno vezivanje više od 1 računa
 • Ispravljena greška dupliranja razloga PDV izuzeća
 • Automatsko selektovanje magacina pri kreiranju računa
 • Proširen šablon za uvoz artikala sa GTIN poljem
 • Proširen PDF računa sa informacijama isporuke
 • Prošireno polje za unos količine stavke računa
 • Dodato mesto lokacije isporuke na tabelu otpremnica
 • Ispravljena izmena/korigovanje zbirne PDV evidencije za godinu
 • Pri konverziji više otpremnica u fakturu iste stavke se grupišu
 • Popravljeno dugme "Otkaži" kod PDV evidencija
 • Prilikom slanja računa na SEF automatski se šalji i naš PDF

1.53.4 | 08.02.2023

 • Ispravljena greška da pri izmeni predračuna se menja status uplate
 • Ispravljena greška za pogrešan status uplate avansnog računa
 • Omogućeno da se avansni račun sa statusom "Odobreno" veže za konačan račun
 • Proširen model računa da podrži 128 karaktera za originalan broj računa
 • Izmenjena logika za dostupne akcije u zavisnosti od statusa ulaznih SEF računa
 • Proširen uvoz DHL računa
 • Dodata nova stranica za tehničku podršku
 • Omogućen prikaz dodatnih priloga ulaznih SEF računa
 • Omogućena paginacija na tabeli pdv evidencija

1.53.3 | 25.01.2023.

 • Uklonjena mogućnost otkazivanja računa
 • Omogućeno storniranje avansnih računa

1.53.2 | 23.01.2023.

 • Omogućena PDV pojedinačna evidencija
 • Omogućena PDV zbirna evidencija
 • Omogućeno odobravanje ili odbacivanje više selektovanih SEF računa
 • Ispravljena greška dugog teksta pri uvozu Raiffeisen izvoda
 • Učitavanje modela, šifre plaćanja i šifre načine plaćanja pri izmeni računa
 • Dodat broj narudžbenice na otpremnicu
 • Ispravljeno konvertovanje izlazne fakture u otpremnicu za rok važenja
 • Ispravljena obrada SEF računa

1.53.1 | 18.01.2023.

 • Popravljeno vezivanje avansnog računa za konačni račun
 • Omogućeno biranje avansnih računa pri registracijama uplata ili isplata
 • Omogućeno skidanje PDF-a selektovanih SEF računa
 • Prikaz srednjeg kursa sa 4 decimale
 • Omogućena pojedinačna sinhronizacija statusa izlaznih računa sa SEF-om
 • Omogućen unos robe ili usluge pri mapiranju ulaznog avansnog računa
 • Promenjen uvoz DHL faktura da za naziv uzme opis stavke umesto šifre
 • Izmenjno da se datum valute računa u odnosu na datum prometa

1.53.0 | 16.01.2023.

 • Omogućeno kreiranje i slanje na SEF robnih faktura
 • Usklađene jedinice mera sa SEF-om
 • Izmenjena poruka pri unosu ili izmeni pravila za generisanje broja računa
 • Izbačen datum izdavanja sa forme računa (uvek se podrazumeva da je današni datum)
 • Dodat dropdown za princip obračuna PDV na formi računa
 • Dopunjen šablon za unos lagera sa PDV kolonom
 • Dodata predefinisana polja pri unosu računa za model, šifru plaćanja i šifru načina plaćanja
 • Automatizovano upisivanje razloga PDV izuzeća u napomenu
 • Dodata sekcija "Informacije o isporuci" na formi računa
 • Ispravljen PDF računa koja se kreira na osnovu radnog naloga
 • Omogućeno mapiranje ulaznog računa kada ne postoji naziv pratećeg dokumenta
 • Omogućen uvoz izvoda RBA banke

1.52.1 | 13.01.2023.

 • Omogućena sinhronizacija ulaznih računa sa SEF-om
 • Ispravljen PDF otpremnice
 • Ispravljen uvoz DHL računa
 • Omogućeno mapiranje ulaznog računa kada ne postoji matični broj izdavaoca

1.52.1 | 05.01.2023.

 • Proširenje Altova (DHL) računa
 • Proširen PDF računa sa brojem narudžbenice, tendera i ugovora

1.52.0 | 03.01.2023.

 • Uvoz računa u Altova formatu
 • Dodati mogućnost štampanja PDF izveštaja transakcije lagera
 • Omogućeno slanje na SEF više izabranih izlaznih računa
 • Omogućeno preuzimanje PDF više izabranih računa
 • Dodate šifra načina plaćanja dropdown
 • Dodati radni nalozi kao tip dokumenta
 • Proširena forma moje firme sa adresom
 • Izbačene opcije za sinhronizaciju sa SEF-om
 • Usklađeni pozivi ka SEF-u po novom pravilu od najviše 3 poziva po sekundi
 • Dodata ukupna vrednost lagera na PDF-u
 • Omogućene napomene za PDF avansnih računa
 • Popravljen uvoz izvoda
 • Blokirano dugme za slanje na SEF kada je slanje u toku

1.51.1 | 03.01.2023.

 • Omogućena konverzija izlazne fakture u otpremnicu kada je faktura u statusu "Nacrt"

2022

1.51.0 | 20.11.2022.

 • Dodata mogućnost kreiranja računa za prošlu godinu.
 • Usklađivanje korisničkih lozinki sa novim pravilima o kompleksnosti lozinke.
 • Dodata mogućnost kreiranja radnih naloga (proizvodnja).
 • Popravljen prvi login administratora i dodata podrazumevana stopa PDV.
 • Dodate linije na otpremnica PDF za izdao i preuzeo.
 • Mogućnost štampanja otpremnice bez cene.
 • Omogućeno da poštanski broj ima do 10 karaktera.
 • Dodat import izvoda od Addico banke.
 • Popravljeno povlačenje robe iz magacina.
 • Dodata devizna faktura na engleskom.
 • Popravljeno konvertovanje predračuna u avansni račun
 • Popravljeno slanje računa na e-mail za "Pošalji na engleskom"

1.50.1 | 14.12.2022.

 • Dodat broj ugovora u tabeli avansnih racuna pri kreiranju racuna
 • Izmenjena logika za citanje dahsboard-a
 • Izmenjena logika da se na dashboard ne racunaju otkazani racuni
 • Prikaz napomene o poreskom oslobađanja na PDF-u računa
 • Ispravljene razne sitne greške

1.50.0 | 07.12.2022.

 • Sistem automatski poništava predračun nakon što istekne rok važenja.
 • Prilikom redirekcije se čuvaju prethodna stranica i primenjen filter.
 • Import kupaca i dobavljača u background servisu.
 • Dodat pregled salda na tabeli računa.
 • Popravljen prikaz procenta kod iskorišćenosti avansnog računa.
 • Dodata informacija o kupcu/dobavljaču na tabeli transakcije lagera.
 • Dodat filter na tabeli transakcije lagera.
 • Na kartici stranke se prikazuje saldo u RSD.
 • Ispravljen cenovnik dropdown
 • Izmenjena funkcionalnost poništavanja predračuna.
 • Omogućen prikaz priloga za račune sa SEF-a.
 • Prikaz prometa na dashboard stranici uzima u obzir inostrane račune.
 • Popravljen podsetnik za plaćanje u stranoj valuti.
 • Dodat novi dropdown za lager transakcije.
 • Popravljena promena informacije da li smo u PDV, odradi se i update svih artikala.
 • Popravljena izmena računa.

1.49.1 | 28.11.2022.

 • Mogućnost odobravanja i odbacivanje ulaznih računa sa SEF-a bez mapiranja (obrade).
 • Uklonjena rezervaciju na lageru nastala kreiranjem predračuna, kod konvertovanja predracuna u izlaznu fakturu.
 • Mogućnost unosa iste robe više puta na račun.
 • Dodato čuvanje kontakt osobe prilikom slanja računa na e-mail.
 • Popravljeno da se prilikom slanje računa na e-mail ne šalje i podsetnik za plaćanje.

1.49.0 | 22.11.2022.

 • Dodata mogućnost popusta na iznos ceo računa po svakoj pdv stopi zasebno.
 • Dodata mogućnost filtracije ulaznih sef računa.
 • Dodata šifra objekta na fakturi koja je automatski povezana sa poslovnom jedinicom u ekompaniji.
 • U formi za slanje podsetnika za plaćanje automatski dodate email adrese kontakata kompanije kojoj se šalje podsetnik.
 • U formi za slanje fakture putem email-a automatski dodate email adrese kontakata kompanije kojoj se šalje faktura.
 • Dodata mogućnost konvertovanja otpremnice u izlaznu fakturu.
 • Dodata mogućnost konvertovanja predračuna u avansni račun.
 • odata mogućnost konvertovanja predračuna u otpremnicu.
 • Dodat saldo na tabeli računa.
 • Pored prikazivanja popusta kao procenat i kao vrednost, dodata mogućnost sakrivanja polja za popuste na formi računa.
 • Dodata tabela rekapitulacije u valuti RSD na deviznim fakturama.
 • Dodato polje "funkcija korisnika" na formi za unos kontakta pravnog lica.
 • Izmenjen memorandum koji sadrži poslovne jedinice.
 • Izmenjen prikaz dashborda u valuti EUR.
 • Na info strani i fakturi inostranih pravnih lica prikazano polje "registracioni broj" umesto polja PIB i Matični broj.
 • Popravljena greška kod ispisivanja aktivnog filter čipa za datume.
 • Dopunjene validacione poruke prilikom importa robe. Zabranjen import robe sa identičnom šifrom. Dodata validaciona poruka ako u import fajlu postoji nevalidna jedinica mere.
 • U formi za slanje podsetnika za plaćanje automatski dodate email adrese
 • Popravljena greska na formi fakture ako je firma bila u sistemu pdv/a a u trenutku pravljenja fakture nije.
 • Popravljeno ispisivanje iskorišćenosti avansnog računa na info strani računa.
 • Na info strnai racuna prikazan tekst razloga otkazivanja / odbacivanja / storniranja računa.
 • Redizajn filtera.
 • Redizajn navigacionog menija i topbara.
 • Automatski dodat kontakt za pravno lice prilikom slanja podsetnika za plaćanje i slanja fakture mejlom.
 • Dodato validaciono pravilo koje zabranjuje da fakture istog tipa imaju isti prefiks za pravilo broj računa.

1.47.1 | 01.11.2022

 • Popravljeno štampanje lagera za korisnike koji koriste linux operativne sisteme.
 • Popravljena greška zbog koje se prilikom izmene deviznog računa prikazivala valuta RSD umesto strane valute.
 • Popravljena greška prilikom otpremnice u izlaznu fakturu.
 • Popravljena greška prilikom pravljenja duplikata računa.
 • Popravljena greška prilikom konvertovanja predračuna u izlaznu fakturu.
 • Polje izvorna faktura na knjižnim odobrenjima i zaduženjima je sada obavezno polje.
 • Prilikom odabira izvorne fakture na knjižnim odobrenjima i zaduženjima automatski se popunjavaju podaci stranke.
 • Popravljena funkcionalnost otkazivanja računa.
 • Popravljena greška zbog kojih akcije računa nisu radile ukoliko je primenjen bilo koji filter.

1.47.0 | 01.11.2022

 • Dodata mogućnost filtriranja lagera po datumu prometa, nazivu i šifri artikla.
 • Dodata mogućnost štapanja pdf izvetšaja trenutnog kao i stanja lagera za određeni datum prometa.
 • Vrednost ograničenja ukupne veličine fajlova priloga prilikom slanja na mejl povećana na 10MB.
 • Vrednost ograničenja ukupne veličine fajlova priloga prilikom slanja na mejl povećana na 75MB.
 • Omogućeno anuliranje ulaznih SEF računa u slučaju kada račun ima stavku sa PDV kategorijom N. Dozvoljeno je da iznos ide u minus.
 • Dodata mogućnost uvoza izvoda u .xml formatu banke Intesa.
 • Dodata mogućnost da se na fakturi dva ili više puta pojavi identična roba ili usluga sa različitim cenama.
 • Omogućeno slanje računa koji ima povezani račun (avansni račun, knjižno odobrenje ili zaduženje) na SEF.
 • Popravljena greška prilikom odobravanja ulazne fakture pristigle sa SEF-a od budžetskog korisnika.
 • Omogućeno čuvanje računa sa ukupnim iznosom 0.
 • Dodata validacija da jedno od polja “BrojUgovora”, “Broj Narudzbenice”, “Broj Tendera” mora imati vrednost prilikom kreiranja izlazne fakture kako bi faktura bila validna na SEF-u.
 • Dodato polje datum dospeća na račun.
 • Popravljena greška prilikom dodavanja i uklanjanja priloga u formi za slanje mejlom.
 • Dodata mogućnost slanja knjižnjih odobrenja na SEF.
 • Dodata mogućnost slanja knjižnjih zaduženja na SEF.
 • Poravljena greška prilikom evidentiranja transakcije izvoda.
 • Dodata funkcionalnost ispisivanja aktivnih filtera iznad tabele.
 • Dodata funkcionalnost uklanjanja pojedinačnih aktivnih filtera.
 • U napomena za poziv na broj fakture se sada automatski upise broj fakture ako korisnik ostavi prazno polje.
 • Popravljen link koji vodi do avansnog računa na info strani fakture.
 • Popravljena funkcionalnost označavanja notifikacija kao pročitane.
 • Promenjen tekst na pdf fakture za predračun. Novi naziv je “Predračun/Ponuda”.
 • Izmenjen prikaz sumiranih vrednosti i stanja robe prikazan na info strani robe.
 • Omogućeno kreiranje avansnog računa za fizička lica.
 • Dodata mogućnost manuelnog sinhronizovanja statusa i računa sa SEF-om.
 • Ispravljena greška prilikom računanja preostalog iznosa za plaćanje prilikom slanja podsentika za plaćanje.
 • IBAN polje prošireno sa 12 na 33 karaktera.
 • Popravljeno čuvanje robe prilikom unosa u formi za knjižna odobrenja i zaduženja.
 • Popravljen prikaz uplata po računu za valute koje nisu RSD.
 • U prikaz faktura za vezivanje uplate izbacene avansne fakture.

1.46.0 | 11.10.2022

 • Dodata mogućnost isključenja napomene za zaetznu kamatu na memorandumu.
 • Dodata PDV stopa u sumiranoj tabeli računa.
 • Datum prometa na predračunu nije obavezno polje.
 • Na PDF dokumentu koji se šalje, nisu prepoznati enteri, već je sve prikazano kao jedna rečenica.
 • Dodat filter na tableli fizičkih lica.
 • Dodata funkcionalnost kreiranja duplikata računa
 • Dodata opcija manuelnog poništavanja predračuna i automatskog otkazivanja rezervacije robe na lageru.
 • Omogućen odabir pravila prilikom konvertovanja predračuna u račun.
 • Dodata nova polja u sekciji instrukcije za plaćanje kod deviznih faktura.
 • Dodata mogućnost ručnog menjanja cene prilikom mapiranja SEF fakture na eKompanija ulaznu fakturu.
 • Promenjeno pravilo za kompleksnost šifre korisnika.
 • Ispravljena greška prilikom dobavljanja ulaznih računa sa SEF-a.
 • Ispravljena greška nemogućnosti izmene podataka tekuceg racuna.
 • Ispravljena greška zbog koje se roba na lageru nakon svakog predracuna vraca na prvobitno stanje.
 • Ispravljen pogrešan status avansnog računa.
 • Ispravljeno pogrešno vreme kreiranja dokumenta u PDF-u računa.
 • Ispravljena funkcionalnost resetovanja šifre korisnika.